Pod­czas trwa­nia pro­mo­cji, ko­sme­ty­ki wy­mie­nio­nych marek za­ku­pi­cie z 20% ra­ba­tem!
.
Pio­nier­ska marka La­bo­ra­to­ria Klo­ra­ne z za­an­ga­żo­wa­niem i kon­se­kwen­cją re­ali­zu­je po­li­ty­kę po­le­ga­ją­cą na ści­słym prze­strze­ga­niu etyki far­ma­ceu­tycz­nej wy­ma­ga­ją­cej ry­go­ry­stycz­ne­go po­stę­po­wa­nia na wszyst­kich eta­pach wy­twa­rza­nia pro­duk­tu, kie­ru­je się fi­lo­zo­fią od­wo­łu­ją­cą się do do­świad­cze­nia bo­ta­nicz­ne­go - fi­la­ru marki, któ­rej wszyst­kie pro­duk­ty za­wie­ra­ją wy­cią­gi ro­ślin­ne, i do wia­ry­god­no­ści - klu­czo­wej war­tość marki, oraz nie­ustan­nie do­kła­da sta­rań, by chro­nić nasze dzie­dzic­two ro­ślin­ne.
Ko­sme­ty­ki pro­du­cen­ta na na­szej stro­nie znaj­dą Pań­stwo TUTAJ


Ko­sme­ty­ki ORIEN­TA­NA – to ko­sme­ty­ki na­tu­ral­ne bez pa­ra­be­nów, po­chod­nych ropy naf­to­wej (pa­ra­fi­ny, oleju mi­ne­ral­ne­go, wa­ze­li­ny), si­li­ko­nów, PEGów, szko­dli­wych barw­ni­ków i sztucz­nych za­pa­chów. Nasza wi­zy­tów­ka to re­stryk­cyj­nie spraw­dza­ny skład. Ko­sme­ty­ki oraz su­row­ce, z któ­rych są two­rzo­ne nie są te­sto­wa­ne na zwie­rzę­tach. Nie za­wie­ra­ją nie­do­zwo­lo­nych su­row­ców
Ko­sme­ty­ki pro­du­cen­ta na na­szej stro­nie znaj­dą Pań­stwo TUTAJ