Kategorie

Newsletter

Aktualności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż produktów za pośrednictwem strony internetowej o adresie: dermo-amica.pl prowadzona jest przez: FARMIA TRADE Sp. z o.o. wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000407786, NIP: 7010331759, REGON 145965825; adres poczty elektronicznej: dermo-amica@farmia.pl, zwaną dalej Drogerią.

 2. Złożenie zamówienia na produkty oferowane przez Drogerię oraz realizacja zamówienia za pośrednictwem Strony odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Regulamin określa zasady składania zamówień i dokonywania zakupów w Drogerii. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.

INFORMACJE O PORTALU

 1. W ramach Strony udostępniana jest Platforma Zamówieniowo - Sprzedażowa (dalej: „PZS”), a także treści informacyjne z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia, pielęgnacji urody i opieki nad dziećmi.

 2. Korzystanie z treści zawartych na Stronie oraz dokonywanie zakupów w Drogerii nie wymaga rejestracji.

 3. W celu dokonania rejestracji należy na Stronie wybrać zakładkę „Zarejestruj”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny.

 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Drogerię danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2009r. nr 97, poz. 816) niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Drogerii oraz korzystania przez Klienta z usługi newslettera.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator są następujące:

 • połączenie z siecią Internet;

 • przeglądarka internetowa z aktywną obsługą języka JavaScript (np. InternetExplorer, Firefox, Opera, Safari). Przeglądarka powinna akceptować także pliki „cookies”.

Administrator informuje, iż w trakcie świadczenia usługi w systemie informatycznym użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” w systemie informatycznym użytkownika jest konieczne do prawidłowego realizowania usług za pośrednictwem Strony i jest określone w Polityce Prywatności Strony.

DANE OSOBOWE KLIENTÓW

 1. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Drogerii są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

 2. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez użytkownika w celu skorzystania z PZS nie wymaga jego odrębnej zgody.

 3. Podanie danych osobowych przez użytkowników Strony jest dobrowolne. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usuwania na Stronie.

OFERTA

Umowy kupna - sprzedaży zawierane pomiędzy Klientem a Drogerią dotyczą sprzedaży produktów (np. wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety, sprzętu medycznego i innych) dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa i decyzji właściwych władz administracyjnych oraz posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia wymagane przepisami prawa.

PRODUKTY

 1. Zgodnie z przepisami prawa polskiego Drogeria oferuje w sprzedaży wysyłkowej kosmetyki, suplementy, wyroby i sprzęt medyczny oraz kosmetyczny i produkty spożywcze.

 2. Na stronie Drogerii nie wprowadzono ograniczenia jednostkowego w sprzedaży oferowanych artykułów dla jednego zamówienia, jednakże w przypadku zamówień większej ilości produktów prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia szczegółów realizacji.

 3. Drogeria gwarantuje, że oferowane produkty zostały nabyte od uprawnionych podmiotów oraz są przechowywane są w warunkach określonych przepisami, gwarantujących zachowanie wszelkich norm jakościowych zgodnie z wymogami stawianymi przez odpowiednie inspektoraty i producentów.

 4. Wszystkie produkty oferowane przez Drogerię mają aktualną datę ważności oraz są przygotowane do wysyłki i zapakowane w bezpieczny sposób.

 5. Opisy produktów znajdujące się na Stronie mają formę skróconą, pochodzą od producentów i służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Informacje podane w opisach produktów nie są zaleceniami lekarskimi ani farmaceutycznymi. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.

 6. Oferowane produkty mogą odbiegać wyglądem opakowania od zdjęć zamieszczonych na Stronie. Może to być wynikiem zmiany opakowania przez producenta lub niedoskonałością zdjęć.

CENY

 1. Ceny wszystkich prezentowanych produktów w ofercie Drogerii są cenami detalicznymi brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

 2. Do danego zamówienia wiążąca dla obu stron jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.

 3. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub faktura VAT. Warunkiem wystawienia przez Drogerię faktury jest wskazanie przez Klienta w treści zamówienia dodatkowych informacji, w szczególności numeru NIP, ew. REGON w przypadku firm, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

 4. Drogeria zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość produktów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona.

 5. Ceny produktów na Stronie oraz organizowane akcje promocyjne i wyprzedaże mogą się różnić od oferty stacjonarnych drogerii sieci "Amica".

TREŚCI MEDYCZNE I FARMACEUTYCZNE

 1. Korzystając z możliwości oferowanych przez Stronę, Klient może zasięgać bezpłatnych porad udzielanych przez wykwalifikowany personel farmaceutyczny oraz kosmetologiczny. Osoby pracujące w Drogerii chętnie służą pomocą poprzez:

 • kontakt osobisty w drogeriach sieci "Amica"

 • kontakt telefoniczny pod nr 22 216 66 89

 • email: dermo-amica@farmia.pl

 • formularz kontaktowy na stronie: www.dermo-amica.pl/kontakt

 1. Wszelkie informacje o tematyce zdrowotnej i farmaceutycznej publikowane na Stronie mają wyłącznie charakter edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści te nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa medycznego. Przed zastosowaniem jakichkolwiek leków oraz przed rozpoczęciem leczenia bądź terapii, należy każdorazowo skonsultować się z lekarzem, który jako jedyny jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność leczenia. Klient kierując się wyłącznie informacjami uzyskanymi za pośrednictwem strony działa na własną odpowiedzialność. W szczególności brak ostrzeżenia dotyczącego skutków stosowania określonego leku lub kombinacji leków nie może być poczytywany przez użytkownika jako wskazanie, że taki lek lub kombinacja leków jest bezpieczna, skuteczna lub właściwa dla użytkownika lub innych osób. Klient zobowiązany jest zapoznać się z całym opisem leku umieszczonym na opakowaniu lub w dołączonej do leku ulotce, aby w pełni zrozumieć jego działanie, zastosowania oraz efekty uboczne.

NEWSLETTER

Newsletter jest usługą dodatkową, nieodpłatną. Klient Drogerii ma możliwość zapisania się na liście „Newsletter” i w każdej chwili wypisania się z w/w listy.

Klienci dokonujący subskrypcji „Newsletter” będą informowani poprzez pocztę e-mail o zmianach w asortymencie Drogerii - nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych na łamach Strony, a także będą otrzymywali materiały informacyjne i marketingowe z zakresu zdrowia i pielęgnacji urody.

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

 1. Podstawą do realizacji zakupów w Drogerii jest prawo polskie i unijne:

 • Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 2002r. nr 144, poz. 1204)

 1. Drogeria realizuje zamówienia na terenie całej Unii Europejskiej, złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub przez spółki tych osób, lub osoby prawne mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem, poszanowaniem dóbr osobistych i dobrymi obyczajami.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień odbywa się przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, poprzez wybór artykułów z oferty Drogerii oraz wypełnienie formularza zamówień dostępnego na Stronie.

 2. Dane niezbędne do realizacji zamówienia zostały w formularzu zamówienia oznaczone gwiazdką i powinny zostać wypełnione przez Klienta zgodnie ze stanem faktycznym.

 3. Klient wypełniając formularz zamówienia dokonuje jednorazowego wyboru:

 • zamawianego towaru

 • adresu dostawy

 • danych na jakie ma być wystawiona faktura

 • sposobu dostawy,

 • sposobu płatności,

 • adresu email na jaki mają być wysyłane powiadomienia o etapach realizacji zamówienia

 • numeru telefonu/telefonów pod jakim możliwy jest kontakt z Klientem

oraz ma możliwość wpisania swoich uwag do zamówienia.

 1. Wypełnienie formularza zamówienia i wybór funkcji „Potwierdzam zamówienie” na stronie Drogerii oznacza akceptację regulaminu i jest jednoznaczne z zamknięciem zamówienia. Zamówienie, które zostało złożone, może zostać edytowane pod względem jego zawartości, adresu dostawy i formy płatności przez pracownika Biura Obsługi, z którym można skontaktować się mailowo - dermo-amica@farmia.pl lub pod numerem telefonu: 22 216 66 89.

 2. Klient każdorazowo otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest nadany mu automatycznie wygenerowany numer, który jest wysyłany na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient jest na bieżąco informowany generowanymi automatycznie wiadomościami e-mail o statusie zamówienia.

 4. Drogeria zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

 • formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Drogeria nie może skontaktować się z osobą składającą zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych

 • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Drogerię przepisów prawa

 • zamówienie nie zostało zapłacone lub/i potwierdzone przez okres 7 dni od daty złożenia

 • zamówienie zostało złożone przez Klienta, który nie wywiązał się z poprzednich umów kupna - sprzedaży z Drogerią

 • zamówiony produkt z jakiegokolwiek powodu nie jest już dostępny w sprzedaży w zaoferowanych parametrach

PŁATNOŚCI

 1. Metodę płatności wybiera Klient w momencie składania zamówienia wypełniając formularz.

 2. Klient uiszcza na konto bankowe Drogerii kwotę równą sumie kosztów zamówionych towarów i kosztu dostarczenia przesyłki według aktualnego cennika umieszczonego na Stronie. W przypadku, gdy zamówienie mieści się w odpowiednich kryteriach wartości podanych na Stronie, koszt przesyłki pokrywa Drogeria.

 3. Zamówienia z wysyłką poza granice Rzeczpospolitej Polskiej realizowane są wyłącznie dla paczek opłaconych przelewem przed wysyłką towaru.

 4. Możliwe są następujące formy płatności za zamówienie:

 • gotówką lub kartą przy odbiorze zamówienia z drogerii stacjonarnej
 • gotówką przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem - zapłata pracownikowi firmy kurierskiej dostarczającemu paczkę lub dokonanie wpłaty w paczkomacie. Usługa dostępna jest wyłącznie na terenie Polski
 • kartą płatniczą lub szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayPal
 • za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego
 1. Przy płatności szybkim przelewem internetowym lub przelewem tradycyjnym w jego tytule należy wpisać wyłącznie numer zamówienia, który został wysłany do Klienta drogą mailową jako potwierdzenie złożenia zamówienia.

 2. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji zamówienia.

 3. W przypadku anulowania zamówienia zwrot wniesionej przez Klienta opłaty następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu wystąpienia danej sytuacji na konto przez niego wskazane.

 4. Zwroty pieniędzy za brakujące produkty, nadpłaty lub inne należności podlegające zwrotowi Klientom Drogerii, a nie będące skutkiem reklamacji lub odstąpienia od umowy są wypłacane przelewem na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 7 dni roboczych od dnia przesłania informacji mailowej dotyczącej w/w sytuacji.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Jako zrealizowanie zamówienia rozumiemy przygotowanie paczki przez Drogerię i przekazanie jej pracownikowi firmy kurierskiej lub przygotowanie zamówionych produktów do odbioru w drogerii realizującej zamówienie Klienta.

 2. Realizacja zamówienia następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, nie później niż w ciągu 48 godzin licząc od:

 • daty wpływu przelewu na konto Drogerii w przypadku przelewu tradycyjnego lub szybkiego przelewu internetowego,

 • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności za pobraniem lub na miejscu w drogerii

 1. W przypadku wysyłki zamówienia do powyższego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską. W przypadku firmy InPost czas ten wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki.

 2. Czas realizacji i wysyłki zamówienia może ulec wydłużeniu w zależności od dostępności produktu. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie pracownik Biura Obsługi Klienta niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu jak również o terminie realizacji zamówienia i potwierdzić wolę realizacji zamówienia.

 3. Zamówienia o wartości powyżej 1000 zł realizujemy jedynie z opcją tradycyjnego przelewu na konto przed wysyłką towaru.

WYSYŁKA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówione przez Klienta produkty Drogeria wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, paczkomatów InPost bądź przygotowuje do odbioru w drogerii stacjonarnej Amica w Płońsku ul. Warszawska 59.
 2. Czas realizacji zamówienia z odbiorem osobistym w drogerii stacjonarnej może się wydłużyć do 5 dni roboczych, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.
 3. Odbiór osobisty zamówionych produktów z drogerii stacjonarnej powinien nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od momentu uzyskania z Drogerii potwierdzenia zrealizowania zamówienia. Po odbiór zamówień należy zgłaszać się wyłącznie po otrzymaniu drogą mailową potwierdzenia o zamówieniu gotowym do odbioru.
 4. Zamówienia wysyłane są od poniedziałku do piątku do godziny 12:00. Zamówienia skierowane do wysyłki po godzinie 12:00 nadawane są następnego dnia roboczego.
 5. Towar wysłany za pośrednictwem Paczkomatów InPost zazwyczaj zostaje doręczony do wybranego przez Klienta paczkomatu następnego dnia roboczego po dniu nadania.
 6. W przypadku wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost przesyłki dostarczane są do Klienta w czasie od 1 do 3 dni roboczych od momentu nadania przesyłki przez Drogerię.
 7. Apteka bierze pełną odpowiedzialność za swoje pomyłki oraz firm kurierskich, również w przypadku nieotrzymania przez Klienta zamówienia z winy w/w pośredników. W takich sytuacjach Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty lub zamówienie jest wysyłane ponownie w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu przez pośrednika reklamacji złożonej przez Drogerię.
 8. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia przesyłki kurierskiej Drogeria natychmiast wszczyna postępowanie reklamacyjne. Odszkodowanie za przesyłkę wypłacane jest Klientowi po otrzymaniu pisemnego rozpatrzenia reklamacji z firmy kurierskiej, tj. nie później, niż po 60 dniach od daty złożenia reklamacji przez Drogerię.

PROCEDURA REKLAMACJI

Drogeria dołoży wszelkich starań, aby zadowolenie Klienta z usług było jak największe. Każdorazowo w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących sposobu realizacji zamówienia prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zaistniałej sytuacji.

 1. Część produktów z oferty Drogerii posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych lub instrukcjach dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 2. Reklamację produktu z tytułu niezgodności towaru z umową prosimy zgłaszać drogą pisemną na adres: Drogeria Amica ul. Warszawska 59, 09-100 Płońsk lub mailowo: reklamacje@farmia.pl. W przypadku niezgodności towaru z umową mają Państwo prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Drogeria nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań mogą się Państwo domagać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

 3. Reklamacje są przyjmowane przez Drogerię w terminie 15 dni od momentu otrzymania zamówienia przez klienta.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Aptekę przesyłki lub/i pisma reklamacyjnego, zgodnie z Ustawą o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U 2002, nr. 141, poz. 1176) oraz Ustawą o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów (Dz. U 2000, nr 22 poz. 271).

 5. W ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej z reklamowanym towarem Drogeria dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony o kolejne 14 dni.

 6. W przypadku nie uznania reklamacji za zasadną lub stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy Klienta, Drogeria nie zwraca uiszczonej opłaty. Na zlecenie przesłane w formie pisemnej odeślemy ponownie towar na koszt Klienta.

 7. Jeżeli w ciągu 14 dni Drogeria nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznała je za uzasadnione.

 8. Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną Drogeria dokona naprawy, wymiany towaru albo zwróci jego wartość na konto wskazane przez Klienta w ciągu 7 dni.

 9. Prosimy o przestrzeganie poniższej procedury reklamacyjnej:

 • Prosimy o przesłanie pisma reklamacyjnego, które powinno określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Drogerii na adres: reklamacje@farmia.pl lub Drogeria AMICA ul. Warszawska 59, 09-100 Płońsk.
 • Produkt reklamowany w przypadku niezgodności towaru z umową należy odesłać na adres Drogeria AMICA ul. Warszawska 59, 09-100 Płońsk. Prosimy, by towar opakować z należytą starannością, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia podczas transportu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treści publikowane na Stronie chronione są prawami autorskimi przysługującymi Administratorowi albo jego licencjodawcom, wobec czego zabronione jest jakiekolwiek ich kopiowanie w celu dalszej publikacji czy rozpowszechniania.

 2. Wszystkie użyte na Stronie nazwy produktów, marek, znaki graficzne są własnością firm farmaceutycznych i kosmetycznych.

 3. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na Stronie kierowanej przez Drogerię do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

 5. Drogeria zobowiązuje się do prowadzenia infolinii dla Klientów pod numerem telefonu 22 216 66 89 czynnej w godzinach 8:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. W dniu wolne oraz święta ustawowe infolinia jest nieczynna.

 6. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji z dowolnych przyczyn określonych usług dostępnych na Stronie oraz prawo zmiany oferty w każdym czasie. Zastrzega sobie również prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia usług Strony, np. ze względu na wykonywane czynności techniczne lub/i konserwacyjne albo związane z modyfikacją w/w usług.

 7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O każdej istotnej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi użytkowników z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.


Szukaj produktu

Bestsellery

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

PayPal